?!DOCTYPE html> title_temp 冷库系列 - 安徽星原暖通工程有限公?/title> <meta name="keywords" content="冷库系列" /> <meta name="description" content="冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、化工、医药、育苗、科学试验等的恒温贮藏冷气设备,冷库实际上是一种低温冷库(冷藏库)也属于制冷设备的一种与冰箱相比较?> <meta name="> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/bootstrap.min.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/style.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/xdd.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://monarclatinamerica.com/">Ϲng28(й)ٷվ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='f6y2p'><p id='YkD9N'><optgroup id='kkanD'></optgroup></p></q><form id='DOsy0'></form><ol id='9CQgB'><th id='EXHys'><legend id='NKuVO'></legend></th><bdo id='QWcS7'><optgroup id='ezAJJ'></optgroup></bdo></ol><dl id='YBm0n'><tt id='bOTi7'><tr id='MpsAU'></tr></tt><address id='aMeQ0'><th id='KZpJW'></th></address></dl><style id='QMJC6'><dt id='JcgGN'></dt><dir id='dKIlr'></dir></style><dd id='01mZb'></dd><dl id='AEM86'><sup id='BvUJ0'></sup></dl><table id='0lNnG'><p id='zeqmx'><optgroup id='KjVWR'><tbody id='ze4za'><p id='UMAIv'><dir id='maLHE'><div id='osGHN'><center id='28uO2'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='5J0BB'><abbr id='rSZqF'><blockquote id='wBuJp'><i id='wVe2t'><select id='zCTSj'><td id='sMoj1'><u id='CToHf'><ol id='kM9he'></ol><big id='Elvbh'><big id='W87sq'></big></big></u><pre id='f3DvC'><kbd id='CZrsi'></kbd></pre><del id='OEPzc'></del></td><button id='MnXEe'><noframes id='UX8XZ'><option id='ogRLw'></option><select id='uQ73V'><span id='Jq4eN'><form id='uvQ9z'></form></span><dd id='0F79F'></dd></select><dt id='JjCnG'></dt></noframes><del id='s6QGo'><noframes id='vhP6X'></noframes></del></button><kbd id='9IXOD'></kbd><form id='wuS2T'></form><button id='yg0xZ'><noframes id='SkSgX'><style id='lnSwC'><big id='OKx1r'><i id='mPUkA'></i><tbody id='BRsFi'></tbody></big></style><abbr id='pAKDh'></abbr></noframes></button></select></i><li id='l7sQF'></li></blockquote></abbr><address id='lyJiM'></address></abbr><address id='VZBlZ'><sub id='W83KG'><big id='TwY8y'><tt id='b2n8I'><bdo id='UMpor'><acronym id='RrQuf'></acronym></bdo><label id='YfMIP'><abbr id='LqgQw'></abbr><em id='sHa7y'><pre id='ZhvsE'></pre><address id='tlMK2'><small id='iKm5h'></small></address></em></label><center id='EqIES'><span id='NUqrW'><b id='UUGKp'></b></span></center><option id='mLs1C'><bdo id='K7yZW'><select id='MDbQH'><strong id='bdmJ3'><q id='b0GoU'><sup id='e2dGT'><abbr id='IObuP'></abbr></sup><p id='GswBG'></p></q><span id='I3SRg'><tfoot id='kSKUU'><ul id='RH8Sn'><div id='nfefx'><style id='S32fn'><dir id='9BQba'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='TQVct'><form id='jrYiK'></form></q></span><noframes id='vrtVc'><p id='aRtgB'><sup id='BnreY'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='PaMEh'></option><li id='TcJTb'></li></big><strong id='aW6ye'></strong></sub></address><ol id='6q7Fb'><font id='BJgdm'></font><dl id='qiKJJ'></dl></ol><option id='FzRoO'></option><th id='iOua2'></th><li id='tSJUc'></li><center id='oW5cF'><u id='lrVcw'></u></center><del id='g5Jr2'></del><tfoot id='LB0kF'></tfoot><p id='KfQU6'><strike id='r77OS'></strike><fieldset id='Tawa9'></fieldset></p><tr id='EnHdy'><bdo id='nNO2I'><ul id='ofcjp'></ul></bdo></tr><th id='2SyoC'><tfoot id='ifjgo'><p id='ovhuN'><thead id='fHJtw'><dfn id='x57Wr'></dfn></thead></p><strong id='7AZmQ'></strong><th id='l4Wy1'></th></tfoot></th><u id='aLiH1'><blockquote id='zeBYj'></blockquote></u><b id='3GunC'><address id='RGTW3'></address></b><ins id='8WM7G'><table id='Rp7zc'><strike id='vITDM'><tfoot id='DzbC7'><ins id='tChNz'></ins></tfoot><strike id='zgLU0'><small id='PkaF3'><div id='o0mbi'></div></small></strike></strike><optgroup id='jhbWY'><big id='uX1L9'><abbr id='rEq1J'></abbr></big><kbd id='EO9Gg'><q id='LOmAw'></q></kbd></optgroup></table><big id='kInLy'></big></ins><sub id='EnauX'></sub><q id='mBvZf'><kbd id='MpaVR'></kbd><dt id='l5j7x'></dt></q><big id='JaP5H'><pre id='F5KzN'><code id='VJpnE'></code><del id='eE7dx'><fieldset id='dtjBD'></fieldset></del><big id='vOASl'><dt id='qyrnY'></dt></big><bdo id='DHfWr'></bdo></pre></big><noscript id='r17lt'></noscript><acronym id='daWqM'></acronym><div id='Q9gJu'><tr id='q2oBl'><b id='1D2nx'></b></tr></div><dl id='wsbzb'></dl><tbody id='HzjVf'><p id='mw9hA'><noframes id='v2kgE'></noframes></p><u id='rrR3H'></u></tbody><dt id='MtNLB'></dt><dd id='Y0SX7'></dd><big id='U9xpf'></big><pre id='rZvDi'></pre><dir id='53gaZ'><optgroup id='0tVSf'><select id='fKi2z'></select></optgroup></dir><font id='nVHur'><ol id='mNkkP'><dir id='xD5an'><dl id='C7nUN'></dl><thead id='TmMVB'></thead></dir></ol></font><pre id='EnaS2'><tr id='jZFZ2'><q id='Grbm6'><fieldset id='qS6vC'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='FyUFM'><td id='jxyoQ'><strong id='aiW3W'><style id='0NCtF'><acronym id='I9eiR'></acronym><pre id='l5bYx'><pre id='brrt7'><dir id='fCEfS'><label id='WBrj2'><noframes id='xFjz7'></noframes></label></dir><strike id='MpMZ5'></strike></pre></pre></style></strong><th id='HuLYB'><dir id='owJ2O'><dt id='T2C6R'><b id='GjwKT'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='hQ6rt'></sub><th id='QUL3V'></th><legend id='VOBzz'></legend><style id='V2QOD'></style><i id='A2AEh'></i><optgroup id='GcnSz'></optgroup><noscript id='D4bgX'><q id='1zuEV'><tfoot id='DUQg4'><td id='ezcG6'><b id='PCSht'></b></td></tfoot><pre id='pqAkX'><code id='NH4Ds'></code><del id='2MvMI'><form id='wHm40'></form></del><address id='PluLc'></address></pre></q></noscript><dfn id='h0QWU'></dfn><optgroup id='al5WH'></optgroup><address id='K9jQh'><sub id='72nXb'></sub></address><abbr id='CdA9J'><ul id='iqYhN'><big id='e7ZhQ'><tbody id='N1hTr'><dir id='QRJe9'><tfoot id='xxFVd'></tfoot><abbr id='Y8GJK'><noscript id='eJSmL'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='UwXjD'></tr></big></ul></abbr><dl id='NjcaD'></dl><div id='fTEGv'></div><div id='UEv0l'><ol id='VUddZ'></ol></div><i id='gzpGM'></i><i id='ei5hH'><strong id='t5zLu'><sup id='nuEr9'></sup><span id='fD0nZ'><strong id='JnSa1'></strong><strong id='0tUux'></strong></span><option id='n5Fyz'><noscript id='8Yw0b'></noscript></option></strong></i><abbr id='1eUP9'></abbr><ul id='AqVfU'></ul><bdo id='MAbRc'><div id='1z5qI'></div></bdo><pre id='ajfog'><fieldset id='tYf3a'></fieldset></pre><dfn id='qham0'></dfn><tr id='FDdcz'><option id='SIOJU'><kbd id='X3YwJ'></kbd><label id='H5fAb'><strong id='Q9GIO'><font id='Mk3eD'></font></strong></label><ol id='FzZRG'><code id='ww22Z'><td id='BEFDt'><strike id='B0StD'><blockquote id='vbJks'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='H8EyX'></dt><sup id='HPKgp'><q id='ydg1m'><dd id='kcoLJ'><q id='lCdpn'><del id='MCJKi'><acronym id='EZOz9'></acronym><tfoot id='z3Der'></tfoot><label id='V5zn5'><strong id='y43ht'></strong></label><td id='sW9Lg'></td><ul id='f5plk'><select id='fg09V'><li id='JyR2W'></li></select></ul><label id='rJkuX'></label></del><tbody id='rcZvY'></tbody><dt id='TJBrZ'></dt></q><small id='R1ds4'><strike id='FNs4l'></strike></small></dd></q><label id='P6BCu'></label></sup></option><pre id='0lavb'><ins id='TMOXZ'><td id='ce4wB'></td><sub id='GORie'><optgroup id='Svy9q'></optgroup></sub><center id='Orrii'><em id='vLxaZ'></em></center><acronym id='HIgqg'></acronym></ins></pre></tr><tr id='emqD1'></tr><center id='AT6BP'><tbody id='ansyL'></tbody><tfoot id='OXcew'></tfoot></center><small id='BvFOD'><th id='BR4H4'></th></small><small id='8HBc0'></small><em id='Gf5h1'></em><dfn id='6vZDh'><dd id='is9yk'></dd></dfn><dl id='UFc4O'><i id='TRLaz'><td id='SZyHR'><thead id='DVqyf'></thead></td></i></dl><style id='J36nB'><th id='fFcHu'><form id='jTFwj'><span id='BEIxp'><dl id='YD5Sh'><label id='f8rVO'></label></dl><th id='xcKsK'><li id='2KYBJ'><noscript id='nOdPp'></noscript><tbody id='0ubyp'></tbody><tbody id='9n3ir'><form id='f8ngw'><tbody id='ioq38'></tbody><dd id='himVr'><i id='2PgYc'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='jApCh'><ol id='U64FP'><b id='jkBbF'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='5xSfA'><strong id='0ykRi'></strong><label id='1iqgy'><label id='sgdgh'><tbody id='PSU9M'><small id='nuUnX'><noframes id='8Rlqx'></noframes><ul id='D8byd'></ul><b id='VpItr'></b></small></tbody></label><label id='LPWgx'><code id='dgu5Z'></code><kbd id='mMUDn'></kbd></label><u id='ON84l'><tt id='i80T6'></tt></u></label></tbody><dfn id='vfPdv'><tbody id='AjBQa'></tbody></dfn><pre id='HHOZU'><em id='1wrAk'><option id='1mHky'><dt id='irOii'></dt></option></em></pre><optgroup id='OPdlb'><thead id='8BrIz'></thead></optgroup><optgroup id='cldDP'></optgroup><optgroup id='g0hiv'></optgroup><em id='WQJIf'></em><address id='jIEOn'></address><blockquote id='jFsIv'><u id='3ECYX'><style id='zfSbi'><b id='OieEr'></b><thead id='jjGWw'><style id='9gEg3'><strong id='z7Mup'><ol id='H3FhX'></ol></strong></style><acronym id='MGtv7'><del id='Q8HzA'><dd id='aDaxe'></dd><bdo id='00Gmw'><legend id='W0w6y'><kbd id='CCyVL'><address id='VN8RP'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='MZk1P'></tbody></style></u><label id='bIfP3'><dt id='67pqq'></dt></label></blockquote><li id='IwsUa'><dl id='Mky7D'><noframes id='nIWYP'><form id='wGsSC'></form></noframes></dl></li><td id='kYPGv'></td><blockquote id='o5QdC'><th id='FnhFd'><tr id='yumQc'></tr><code id='CBoxB'><sup id='CVqaF'><fieldset id='zNGYf'></fieldset><code id='TRWzW'></code><big id='SDuE8'></big></sup></code></th></blockquote><select id='aArVq'><kbd id='btMQ0'><sup id='SKse3'></sup><form id='COQIc'></form></kbd></select><big id='3Rtzt'></big><em id='QIX5u'></em><sup id='9hTzB'><b id='bEFTD'></b><strong id='gb1Yw'></strong></sup><kbd id='jzRGt'><ol id='eWWCf'></ol></kbd><optgroup id='sh2BJ'><tt id='CFRwb'><font id='L13N1'><td id='9i8e6'></td></font></tt></optgroup><pre id='11Fdj'><center id='r2rKp'></center></pre><tt id='lurti'></tt><big id='5Mdjb'><strike id='LtEXU'><li id='tGdPu'><kbd id='6ZRGp'></kbd></li><i id='BLYss'><blockquote id='LnggZ'><label id='qJJE7'><u id='vfXdu'><ins id='GwSs1'></ins><dfn id='UXLqu'></dfn></u></label><noscript id='wNVeQ'><span id='tYU1z'></span></noscript><td id='xnx9E'></td><pre id='T8JT9'><li id='ZbOlS'><td id='f4GBH'><label id='XM1VC'></label><pre id='NYEXM'></pre></td></li></pre><small id='Hu8N8'></small></blockquote></i><b id='t9UXg'><i id='Xo3rE'></i></b><td id='u9JvL'><select id='zstsM'></select><table id='VwMF1'><tbody id='6CVgB'></tbody></table><dt id='Feaoz'><dd id='gjSuU'></dd></dt></td></strike><strong id='JTJqi'><sub id='Oojmn'></sub><td id='obOam'></td></strong></big><blockquote id='7wo8l'></blockquote><small id='uCWZ0'></small><dir id='q9v7F'></dir><tr id='qK9Id'></tr><center id='bXvxm'><u id='RtJ4n'></u></center><kbd id='DAabC'></kbd><select id='T5Vjz'><u id='g8Tr3'><p id='Q3nR8'><p id='Odf8k'><em id='jb2VE'><dfn id='b33MG'><table id='Z9tDV'><dl id='vYYi7'></dl><center id='dddFF'></center></table></dfn><div id='Yg37I'></div><small id='Aud1s'></small></em></p></p><acronym id='ScaPy'></acronym><u id='oehVc'></u><sup id='SIT6L'><thead id='Zo8ah'><noscript id='g8wpP'></noscript></thead></sup></u><ol id='607ef'></ol><sub id='F5Clc'></sub></select><address id='sYjTS'></address><dl id='06sCX'><small id='pw8uS'><ul id='mxdTl'><optgroup id='UQU0D'><em id='pidPG'></em></optgroup><tt id='XgI4s'></tt><strike id='bfnrh'></strike></ul><thead id='lO4BA'><kbd id='IcLv4'><kbd id='i2T0r'></kbd><noframes id='MdjpD'><bdo id='23M7a'><sup id='jYdcR'><div id='gjVLa'><bdo id='gWtJ6'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='mGRWy'></label><strike id='6wJLQ'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='868Yq'></big><ins id='sc8Bq'><optgroup id='U9JOW'></optgroup></ins><dl id='0gh9l'><tbody id='ZUJuq'></tbody></dl><dt id='uk1He'></dt><tr id='WpBvU'><address id='kl8vR'></address></tr><small id='eZ2sl'><font id='o7d0z'></font></small><option id='YpKA2'><thead id='mwNH7'></thead><em id='ilAxE'></em></option><tfoot id='FGn5L'></tfoot><tbody id='XjWrh'></tbody><li id='a4qjc'></li><tbody id='yh2hp'></tbody><address id='GObEH'></address><del id='YHzyJ'><big id='3zEYQ'><label id='RSixL'><code id='PDts1'><th id='tfEFH'><legend id='aush8'></legend><i id='1ETwX'></i><form id='qUxRo'></form></th></code></label></big><dd id='KyCCu'><span id='P9DGK'><abbr id='dvTNo'></abbr></span></dd></del><ol id='Td42I'></ol><address id='Igw11'><sup id='m0WKv'><acronym id='6gLep'></acronym></sup></address><blockquote id='5Nbk3'></blockquote><font id='c1WH5'></font><optgroup id='EVfie'><bdo id='m1GiP'></bdo><acronym id='EbLMi'></acronym></optgroup><del id='Qm4kP'></del><code id='8TPxt'><select id='fbT9G'></select><td id='SuZ7v'></td></code><tfoot id='A5NGi'></tfoot><kbd id='eKCyV'><b id='3bycl'><style id='18L38'><tbody id='UgRZ9'><tr id='lhHM8'></tr><big id='jmPrR'></big><ol id='WIwcK'><u id='wrqMB'><dfn id='eNQWP'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='UT80K'><b id='umYH8'><ins id='8c1AM'><tt id='Qwgvz'><b id='rKIrK'><blockquote id='DZfy4'><dir id='HBU7n'></dir><label id='AoQQx'><li id='JUZfN'></li><i id='uA10U'></i><u id='SGvxy'><tbody id='kkPyg'></tbody></u></label><li id='EhAOz'><tt id='Fs4mm'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='BQA81'><sub id='HVDOp'><div id='c9fNl'></div></sub></fieldset><acronym id='bfxId'><td id='pIrJ3'><form id='CtlPh'></form></td><big id='bHNXt'><dfn id='cgxH1'><b id='yRbie'><address id='FcXDy'></address></b><thead id='A6uj7'><span id='3y1fy'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='nKYGo'></ul><tbody id='Furti'><sup id='5S1RO'><legend id='IHiFx'><b id='AGRqR'></b></legend></sup><legend id='gnE1B'><sub id='NpsjN'><ul id='Y4F5J'><b id='kUDuD'><q id='RfMFy'></q></b></ul><tfoot id='vquR8'></tfoot><ul id='Q3HZh'></ul><bdo id='r1A3E'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='OAReZ'><label id='Pbn7n'></label></dfn><em id='PdxW0'><bdo id='bK0Cf'><ins id='w6Kl7'><dl id='7vQXr'></dl></ins><pre id='tuLZZ'><p id='rxIPT'></p><span id='tdyEs'><tt id='NEUZf'></tt></span></pre></bdo></em></div> <section id="header" class="container-fluid top fixed1"> <div class="container top_h hidden-xs"> <div class="col-sm-9">安徽星原暖通工程有限公司为您免费提?a href="/">亳州暖通工?/a>?a href="/supply/">亳州中央空调</a>?a href="/news/">亳州市净化工程造价</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注?/div> <div class="col-sm-3"><script type="text/javascript" src="//home.nestcms.com/33576/stat/"></script></div> </div> <div class="container"> <div class="header"> <nav id="top" class="navbar navbar-default" role="navigation"> <div class="container-fluid"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#example-navbar-collapse"> <span class="sr-only"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <div class="navbar-brand"><img src="/uploads/logo/20180623093012.png" alt="安徽星原暖通工程有限公?/></div> </div> <div class="collapse navbar-collapse xdd dropdown" id="example-navbar-collapse"> <ul class="nav navbar-nav"> <li class="b-active"><a rel="nofollow" href="/">首页<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心<i class="sr-line"></i></a> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们<i class="sr-line"></i></a></li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> </section> <section class="carousel slide banner" data-ride="carousel" id="main_banner" > <ol class="carousel-indicators focus "> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="0" class="active"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="1"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="2"></li> </ol> <div class="carousel-inner" role="listbox"> </div> <a class="left carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="prev"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="next"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a> <script type="text/javascript"> picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180624111953.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180624115108.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180824083520.jpg"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".carousel-inner").append("<div class='item'><img src="+picarr[i]+" alt=''></div>"); $(".carousel-inner").children("div").eq(0).addClass("active"); } </script> </section> <div class="container-fluid all-width"> <div class="container"> <div class="mbx"> 当前位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/lkjl/">冷库系列</a> </div> </div> </div> <div class="container"> <div class="row"> <div class="title10"> <h4>产品中心</h4> <p>PROJECT</p> <ul> <li><a href="/supply/">全部</a></li> <li><a href="/lkjl/">冷库系列</a></li> <li><a href="/jhcjjl/">净化车间系?/a></li> <li><a href="/kdjtsbjl/">空调系统设备系列</a></li> <li><a href="/fjjlcpjl/">通风设备系列</a></li> </ul> </div> <div class="miaoshu"> <p>冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、化工、医药、育苗、科学试验等的恒温贮藏冷气设备,冷库实际上是一种低温冷库(冷藏库)也属于制冷设备的一种与冰箱相比较?/p> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="col-lg-4 col-md-4"> <div class="pro-item"> <a href="/supply/40.html" target="_blank"> <div class="pro-img"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201808281155077933357688339.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201808281155077933357688339.jpg" class="img-responsive" alt="制冷机组"> </div> <div class="pro-text"> <span class="glyphicon glyphicon-link"></span> <div> <h4>制冷机组</h4> <p>制冷机组的组成:压缩...</p> </div> </div> </a> </div> </div> <div class="col-lg-4 col-md-4"> <div class="pro-item"> <a href="/supply/39.html" target="_blank"> <div class="pro-img"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201808281150280903357694850.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201808281150280903357694850.jpg" class="img-responsive" alt="蒸发设备"> </div> <div class="pro-text"> <span class="glyphicon glyphicon-link"></span> <div> <h4>蒸发设备</h4> <p>蒸发设备又称蒸发设备...</p> </div> </div> </a> </div> </div> <div class="col-lg-4 col-md-4"> <div class="pro-item"> <a href="/supply/38.html" target="_blank"> <div class="pro-img"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201807171526186823357640086.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201807171526186823357640086.jpg" class="img-responsive" alt="冷凝设备"> </div> <div class="pro-text"> <span class="glyphicon glyphicon-link"></span> <div> <h4>冷凝设备</h4> <p>冷凝设备(Conde...</p> </div> </div> </a> </div> </div> <div class="pages"><ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="next">下一?/li> </ul></div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="bottom hidden-xs aaa" aos="fade-up"> <div class="container"> <div class="col-lg-9 col-md-7 col-sm-6 bl"> <div class="lm lx"> <ul> <li>联系?谢?/li> <li>服务热线:0558-5956868</li> <li>电子邮箱:<a rel="nofollow" href="mailto:1064694226@qq.com">1064694226@qq.com</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/changecity.html" title="城市分站">城市分站</a></li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="lm">公司地址:合肥市新站区天水路安徽绿宝铜业有限公???/div> <div class="lm">亳州净化工程哪家好?供应订做多少钱?通风空调怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供亳州通风空调、亳州暖通工程造价、亳州净化工程造价、亳州市暖通工程造价等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制?/div> <div class="cnzz" rel="nofollow"></div> <div>Copyright© (<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 热门城市推广: <a href="/hefei.html" title="合肥" target="_blank" >合肥</a> <a href="/wuhu.html" title="芜湖" target="_blank" >芜湖</a> <a href="/bangbu.html" title="蚌埠" target="_blank" >蚌埠</a> <a href="/huaina.html" title="淮南" target="_blank" >淮南</a> <a href="/maanshan.html" title="马鞍? target="_blank" >马鞍?/a> <a href="/huaibei.html" title="淮北" target="_blank" >淮北</a> <a href="/tongling.html" title="铜陵" target="_blank" >铜陵</a> <a href="/anqing.html" title="安庆" target="_blank" >安庆</a> <a href="/huangshan.html" title="黄山" target="_blank" >黄山</a> <a href="/chuzhou.html" title="滁州" target="_blank" >滁州</a> </div> </div> <div class="col-lg-2 col-md-3 col-sm-3 br"> <div class="ewm"> <img class="img-responsive foot_img" src="/template/XYS0047/images/ewm.jpg"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:17186669666"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品项目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>返回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>