?!DOCTYPE html> title_temp 强冷风型冷凝机组 - 安徽星原暖通工程有限公?/title> <meta name="keywords" content="强冷风型冷凝机组" /> <meta name="description" content="为你详细介绍强冷风型冷凝机组产品内容,包括强冷风型冷凝机组的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知所有强冷风型冷凝机组新闻以及最新的市场强冷风型冷凝机组价格.咨询电话:0558-5956868"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/bootstrap.min.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/style.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/xdd.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://monarclatinamerica.com/">Ϲng28(й)ٷվ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='aOgna'><p id='K91Vn'><optgroup id='EycXs'></optgroup></p></q><form id='7Rw0A'></form><ol id='IRRM9'><th id='0ryAO'><legend id='hrGlQ'></legend></th><bdo id='NQSTS'><optgroup id='DyVn7'></optgroup></bdo></ol><dl id='DM4OW'><tt id='ZdOSs'><tr id='s8Dpa'></tr></tt><address id='tKAgf'><th id='n21gP'></th></address></dl><style id='q0Mq7'><dt id='k6DQE'></dt><dir id='xyUOZ'></dir></style><dd id='eNX3x'></dd><dl id='QnCTz'><sup id='49PiS'></sup></dl><table id='LVW0G'><p id='ZAxWi'><optgroup id='wDWUN'><tbody id='51Wqb'><p id='Ke9T9'><dir id='dG41c'><div id='lqv83'><center id='LMUh0'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='NpbUa'><abbr id='nASfF'><blockquote id='dmyhi'><i id='HXcaD'><select id='sGGT7'><td id='giZ2c'><u id='rfOrx'><ol id='udnSV'></ol><big id='NYXv0'><big id='02oYv'></big></big></u><pre id='XJUOQ'><kbd id='gTrX5'></kbd></pre><del id='eK1dn'></del></td><button id='8HhTY'><noframes id='EKuo1'><option id='ESkT7'></option><select id='p5aGo'><span id='SuaKq'><form id='LVzYQ'></form></span><dd id='c9Uic'></dd></select><dt id='CTEa1'></dt></noframes><del id='npGXm'><noframes id='xIH2O'></noframes></del></button><kbd id='kKtYE'></kbd><form id='NGHDm'></form><button id='SkGHY'><noframes id='F9cRE'><style id='FzaPb'><big id='DXmx3'><i id='dnIjG'></i><tbody id='BO6Nz'></tbody></big></style><abbr id='6mbXh'></abbr></noframes></button></select></i><li id='cS00R'></li></blockquote></abbr><address id='zG1wj'></address></abbr><address id='VKNXb'><sub id='ZujKj'><big id='EMwbw'><tt id='1cysI'><bdo id='tymH9'><acronym id='UYmQD'></acronym></bdo><label id='HxlaU'><abbr id='2ahLJ'></abbr><em id='KcANN'><pre id='Aw9N1'></pre><address id='whHYZ'><small id='wxfZr'></small></address></em></label><center id='ahDgM'><span id='hAwqE'><b id='Z6WS9'></b></span></center><option id='r8J5H'><bdo id='x1J1h'><select id='zZxky'><strong id='E6stJ'><q id='DIuaF'><sup id='00Sja'><abbr id='BvZZH'></abbr></sup><p id='yXlr4'></p></q><span id='kIN0n'><tfoot id='rdm20'><ul id='5MCjE'><div id='TNIyI'><style id='yiz1P'><dir id='eaHM0'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='QUbAy'><form id='56uXo'></form></q></span><noframes id='7X1jf'><p id='Z3PvY'><sup id='VpWTF'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='ciXtj'></option><li id='qGJ3t'></li></big><strong id='kKcUK'></strong></sub></address><ol id='XtVkL'><font id='LsqU1'></font><dl id='lvmXn'></dl></ol><option id='B8s6w'></option><th id='WhaO9'></th><li id='An815'></li><center id='oZ6Va'><u id='CEMh4'></u></center><del id='T3cC8'></del><tfoot id='6tVO2'></tfoot><p id='nshxX'><strike id='Psgll'></strike><fieldset id='xuA1M'></fieldset></p><tr id='vABWV'><bdo id='7vkbM'><ul id='5fHQd'></ul></bdo></tr><th id='gBs9R'><tfoot id='6SH8u'><p id='kxA7F'><thead id='zBm1L'><dfn id='F3046'></dfn></thead></p><strong id='2igU4'></strong><th id='KUzif'></th></tfoot></th><u id='7bBjQ'><blockquote id='N3DBL'></blockquote></u><b id='J6oFn'><address id='C4RfI'></address></b><ins id='nCzd1'><table id='XMWdU'><strike id='z8s2J'><tfoot id='xacj9'><ins id='MzHrv'></ins></tfoot><strike id='75KHB'><small id='RduJ2'><div id='DLyt4'></div></small></strike></strike><optgroup id='agARl'><big id='MMw61'><abbr id='B1Hh6'></abbr></big><kbd id='Y6hR4'><q id='3boLd'></q></kbd></optgroup></table><big id='wNS0f'></big></ins><sub id='VLTq8'></sub><q id='F9ZgT'><kbd id='tHOR0'></kbd><dt id='1FmOd'></dt></q><big id='IDQza'><pre id='92YNZ'><code id='95xZe'></code><del id='1grkA'><fieldset id='Zfb9K'></fieldset></del><big id='vxHLm'><dt id='1Ae7H'></dt></big><bdo id='r6up9'></bdo></pre></big><noscript id='NjlrU'></noscript><acronym id='zkYMj'></acronym><div id='Tocnn'><tr id='CCSZP'><b id='LtnB9'></b></tr></div><dl id='IZAsW'></dl><tbody id='6WbmW'><p id='P4Unk'><noframes id='lI6BD'></noframes></p><u id='Lx1Te'></u></tbody><dt id='ZmFKw'></dt><dd id='u7Usl'></dd><big id='JTGZo'></big><pre id='8n1BH'></pre><dir id='JREOE'><optgroup id='dyV8w'><select id='k9Rn8'></select></optgroup></dir><font id='SrBZC'><ol id='TiCbK'><dir id='BbfnF'><dl id='yHzlF'></dl><thead id='hS1ft'></thead></dir></ol></font><pre id='6lW6b'><tr id='Lbs2G'><q id='QVa9Y'><fieldset id='BpCec'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='bsIC8'><td id='MJGS1'><strong id='0AvGG'><style id='HvGa0'><acronym id='zSnQY'></acronym><pre id='MGAwe'><pre id='2pWdr'><dir id='MNu8y'><label id='bFKbG'><noframes id='pAECr'></noframes></label></dir><strike id='fTCfN'></strike></pre></pre></style></strong><th id='se2Nv'><dir id='gijO9'><dt id='UOso4'><b id='5bIL8'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='5iljI'></sub><th id='mc9f9'></th><legend id='iXQz0'></legend><style id='HVQMs'></style><i id='4w7dW'></i><optgroup id='LhqIw'></optgroup><noscript id='el1hT'><q id='k3Rei'><tfoot id='ekdPZ'><td id='783ov'><b id='ju6td'></b></td></tfoot><pre id='Hmix8'><code id='eVAT5'></code><del id='88JQZ'><form id='OdMEo'></form></del><address id='TsqnZ'></address></pre></q></noscript><dfn id='Npbmn'></dfn><optgroup id='UpGdl'></optgroup><address id='9Uuhd'><sub id='sUuV3'></sub></address><abbr id='0ylzQ'><ul id='fRBfu'><big id='p65It'><tbody id='ZTnFj'><dir id='RAFF2'><tfoot id='5TFA6'></tfoot><abbr id='98FuZ'><noscript id='pdMFi'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='cYBS6'></tr></big></ul></abbr><dl id='cZVXn'></dl><div id='IGZLk'></div><div id='J4QIW'><ol id='wmakv'></ol></div><i id='rAJSe'></i><i id='WhSxh'><strong id='40WJY'><sup id='e8Rnw'></sup><span id='Ci4kq'><strong id='wweSW'></strong><strong id='1XrxN'></strong></span><option id='MpdSB'><noscript id='BYBEr'></noscript></option></strong></i><abbr id='KggTR'></abbr><ul id='yEXX4'></ul><bdo id='jGzCS'><div id='zd0Lq'></div></bdo><pre id='fRz6l'><fieldset id='Y50V6'></fieldset></pre><dfn id='NQy4P'></dfn><tr id='ppubx'><option id='vaDDE'><kbd id='f1Kab'></kbd><label id='xZ1nl'><strong id='3RlH4'><font id='EFb2p'></font></strong></label><ol id='ChGXC'><code id='jS9n6'><td id='eo6Af'><strike id='9u9UH'><blockquote id='YZlRW'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='IeWh4'></dt><sup id='10Lnb'><q id='9tXI2'><dd id='O2Nsg'><q id='OVUB5'><del id='kHquB'><acronym id='N7Za5'></acronym><tfoot id='f71ue'></tfoot><label id='fMRzh'><strong id='OGA34'></strong></label><td id='8m3Ki'></td><ul id='WuunT'><select id='tSrWy'><li id='bEWNW'></li></select></ul><label id='Sasnb'></label></del><tbody id='cevuq'></tbody><dt id='NgyBE'></dt></q><small id='Ado2i'><strike id='ULNKV'></strike></small></dd></q><label id='wu5af'></label></sup></option><pre id='jUWgk'><ins id='74OIg'><td id='R0a8g'></td><sub id='mu1s9'><optgroup id='9q5Eb'></optgroup></sub><center id='hxSCP'><em id='Rjuog'></em></center><acronym id='4trqH'></acronym></ins></pre></tr><tr id='GzPVA'></tr><center id='VKQEI'><tbody id='bEMch'></tbody><tfoot id='4Zsfd'></tfoot></center><small id='Ilm4z'><th id='IOW1n'></th></small><small id='3cJVB'></small><em id='JKjdp'></em><dfn id='GRn4N'><dd id='mHsgm'></dd></dfn><dl id='dbmn0'><i id='vmWw3'><td id='gYZrQ'><thead id='952KI'></thead></td></i></dl><style id='tPoZG'><th id='19spm'><form id='avPOj'><span id='11wVf'><dl id='wYXlj'><label id='S37nO'></label></dl><th id='sQSI3'><li id='yXxRi'><noscript id='x5Gk2'></noscript><tbody id='VjkhZ'></tbody><tbody id='iIfEm'><form id='F3cQX'><tbody id='9cfL5'></tbody><dd id='uNgVV'><i id='cCPNS'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='BrNtx'><ol id='JSYxG'><b id='TLnwx'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='FUR4k'><strong id='vZ6pH'></strong><label id='hcywW'><label id='P4CWU'><tbody id='npTso'><small id='poSek'><noframes id='TAUxp'></noframes><ul id='rVWCx'></ul><b id='MwxWp'></b></small></tbody></label><label id='HtBK1'><code id='1iBLk'></code><kbd id='pbzO5'></kbd></label><u id='hh1fX'><tt id='RragF'></tt></u></label></tbody><dfn id='5h0yi'><tbody id='137cR'></tbody></dfn><pre id='7Whou'><em id='K0jn0'><option id='qwhIq'><dt id='FGs9I'></dt></option></em></pre><optgroup id='ptuf7'><thead id='TjcCu'></thead></optgroup><optgroup id='xew79'></optgroup><optgroup id='u0MUn'></optgroup><em id='SiXhp'></em><address id='H0AiM'></address><blockquote id='uK9DC'><u id='NCcrK'><style id='A7Q3M'><b id='l0kK7'></b><thead id='G4HV1'><style id='gFn1y'><strong id='TT51a'><ol id='Xg3Eu'></ol></strong></style><acronym id='37ujW'><del id='VC5Ed'><dd id='IYZlg'></dd><bdo id='AdnNv'><legend id='hom42'><kbd id='Rc13Z'><address id='fgQpe'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='JIx9f'></tbody></style></u><label id='OKSW1'><dt id='64STJ'></dt></label></blockquote><li id='U3pin'><dl id='NUBse'><noframes id='SLcP9'><form id='BiKhH'></form></noframes></dl></li><td id='3PoIR'></td><blockquote id='GGzc7'><th id='Yugse'><tr id='m2HcA'></tr><code id='Zge4w'><sup id='cIcXy'><fieldset id='WsKmR'></fieldset><code id='eNQBQ'></code><big id='guzwq'></big></sup></code></th></blockquote><select id='yFTKW'><kbd id='KKHQS'><sup id='VLvlO'></sup><form id='9DMOj'></form></kbd></select><big id='FT5La'></big><em id='Ikfwt'></em><sup id='ERRN9'><b id='HYCbY'></b><strong id='mV4E7'></strong></sup><kbd id='CsFWR'><ol id='NSUnU'></ol></kbd><optgroup id='PKiKn'><tt id='zElwn'><font id='d4Rnh'><td id='kbK18'></td></font></tt></optgroup><pre id='UZAOH'><center id='qPtOQ'></center></pre><tt id='W8E4s'></tt><big id='7P2Yz'><strike id='RJGq3'><li id='ILrPG'><kbd id='Mh5pa'></kbd></li><i id='ZkDc7'><blockquote id='TlGQA'><label id='gzX5k'><u id='FjWBp'><ins id='ksjW9'></ins><dfn id='PyNid'></dfn></u></label><noscript id='Oco4D'><span id='WlY2P'></span></noscript><td id='Fc1ZV'></td><pre id='jXwEa'><li id='CvDaZ'><td id='HaRdr'><label id='uHyMW'></label><pre id='dk5By'></pre></td></li></pre><small id='uu5VU'></small></blockquote></i><b id='iCtaZ'><i id='2bjhL'></i></b><td id='tJoe7'><select id='VEVJu'></select><table id='9OndS'><tbody id='036gQ'></tbody></table><dt id='hARqQ'><dd id='eRQoz'></dd></dt></td></strike><strong id='tyrbC'><sub id='D61FN'></sub><td id='1JvAV'></td></strong></big><blockquote id='EopsZ'></blockquote><small id='0gdAD'></small><dir id='429x2'></dir><tr id='dXGjb'></tr><center id='JwmKo'><u id='dczD1'></u></center><kbd id='IerEm'></kbd><select id='1ByyA'><u id='mv1HJ'><p id='M8DOJ'><p id='cclym'><em id='hcOeW'><dfn id='7RJK6'><table id='YKEka'><dl id='MzhTZ'></dl><center id='nGOaL'></center></table></dfn><div id='gJV5X'></div><small id='F43rf'></small></em></p></p><acronym id='XWtMD'></acronym><u id='FVqMV'></u><sup id='cCsN8'><thead id='N6CJ9'><noscript id='KyOCP'></noscript></thead></sup></u><ol id='x7PWA'></ol><sub id='5Rnem'></sub></select><address id='ZfEpu'></address><dl id='CqbpJ'><small id='Nqh7k'><ul id='KBtsE'><optgroup id='zi28g'><em id='IfDm2'></em></optgroup><tt id='upnAh'></tt><strike id='HAnoG'></strike></ul><thead id='uwy3b'><kbd id='gYSMZ'><kbd id='Dx5KX'></kbd><noframes id='QoHjV'><bdo id='wWZxo'><sup id='ydQZM'><div id='jnfWk'><bdo id='dT960'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='Uw2wx'></label><strike id='8vNNB'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='s3eDk'></big><ins id='HHbNN'><optgroup id='dh40Q'></optgroup></ins><dl id='psizT'><tbody id='7qMjb'></tbody></dl><dt id='06Car'></dt><tr id='dzdyu'><address id='rjLLM'></address></tr><small id='GSus6'><font id='MD2Qh'></font></small><option id='Onn4E'><thead id='bq5Bl'></thead><em id='MeawJ'></em></option><tfoot id='OeFOy'></tfoot><tbody id='fQGWn'></tbody><li id='o7toy'></li><tbody id='FdW3M'></tbody><address id='1lj4s'></address><del id='apkAa'><big id='BR9Sq'><label id='I8nrc'><code id='9QAQq'><th id='f7PcP'><legend id='IsiTT'></legend><i id='D5Lwx'></i><form id='1GfWV'></form></th></code></label></big><dd id='G9L81'><span id='I1E1O'><abbr id='jUDNm'></abbr></span></dd></del><ol id='eJhVC'></ol><address id='jJo0X'><sup id='Nw14l'><acronym id='CLO5T'></acronym></sup></address><blockquote id='hvRmh'></blockquote><font id='RYsfK'></font><optgroup id='SB8jt'><bdo id='qyttM'></bdo><acronym id='7TMkn'></acronym></optgroup><del id='laKOm'></del><code id='IfI4e'><select id='S26OU'></select><td id='vrjyf'></td></code><tfoot id='lyQK6'></tfoot><kbd id='drusX'><b id='yTH96'><style id='RnN3c'><tbody id='M4deK'><tr id='yDPJq'></tr><big id='PJnec'></big><ol id='XtaTj'><u id='qUpgQ'><dfn id='0u7Tc'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='hNrwC'><b id='suL0G'><ins id='JMVbh'><tt id='YGD7i'><b id='yn5TV'><blockquote id='2N8yL'><dir id='eH7Gj'></dir><label id='bs1MU'><li id='CRamJ'></li><i id='O0n03'></i><u id='D2aKO'><tbody id='4SHLK'></tbody></u></label><li id='OxnxC'><tt id='cQo3f'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='FP1mP'><sub id='QmSjh'><div id='3A9Gi'></div></sub></fieldset><acronym id='nGv3p'><td id='tVpbf'><form id='fEMTH'></form></td><big id='8Uu4w'><dfn id='XaY68'><b id='QaxDS'><address id='ozRpo'></address></b><thead id='FuwNW'><span id='UAZgK'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='mK9Lj'></ul><tbody id='ifeju'><sup id='nSA5I'><legend id='sxVt2'><b id='QWxEc'></b></legend></sup><legend id='NxRgL'><sub id='xkSuV'><ul id='gcWuK'><b id='juH6b'><q id='X5CeE'></q></b></ul><tfoot id='xOGp4'></tfoot><ul id='znDJG'></ul><bdo id='Ux9H7'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='cafjB'><label id='qLBSR'></label></dfn><em id='voBDo'><bdo id='S6MMo'><ins id='TOCAv'><dl id='4ImXZ'></dl></ins><pre id='Vw090'><p id='XZsMn'></p><span id='WmXHH'><tt id='lVauY'></tt></span></pre></bdo></em><sub id='YUvtn'><option id='xHOYI'><bdo id='SzO47'></bdo></option></sub><bdo id='0pDDB'><small id='3NayC'></small></bdo><dl id='G163j'></dl><address id='iH20a'></address><pre id='baQUL'><pre id='pkDeF'></pre></pre><li id='xI5LI'></li><ins id='7rG46'><legend id='lU72R'></legend></ins><strong id='GLVOA'></strong><div id='kHO35'><div id='0IT3l'></div></div><tr id='Rj74f'><dt id='87uun'><tbody id='1b8eY'></tbody><dd id='reYce'><optgroup id='OzZNv'></optgroup></dd></dt><tbody id='Z5bQJ'></tbody></tr><abbr id='xIORn'><font id='cYdWU'><ins id='KqAAK'></ins><small id='iJKdN'><fieldset id='5TQXH'></fieldset></small><noscript id='stsHp'></noscript><select id='d5OV1'><optgroup id='rwq2V'></optgroup></select></font></abbr><tr id='CacsE'></tr><strike id='x9ydm'><th id='pu9dO'></th></strike><label id='N31j5'></label><b id='TFGGR'></b><ins id='PMPKs'><del id='WtTrk'><dt id='5Rxtj'></dt></del></ins><sub id='t5oua'><table id='T7Lhn'><small id='yFg7c'></small><div id='8EGLY'></div></table></sub></div> <section id="header" class="container-fluid top fixed1"> <div class="container top_h hidden-xs"> <div class="col-sm-9">安徽星原暖通工程有限公司为您免费提?a href="/">亳州暖通工?/a>?a href="/supply/">亳州中央空调</a>?a href="/news/">亳州市净化工程造价</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注?/div> <div class="col-sm-3"><script type="text/javascript" src="//home.nestcms.com/33576/stat/"></script></div> </div> <div class="container"> <div class="header"> <nav id="top" class="navbar navbar-default" role="navigation"> <div class="container-fluid"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#example-navbar-collapse"> <span class="sr-only"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <div class="navbar-brand"><img src="/uploads/logo/20180623093012.png" alt="安徽星原暖通工程有限公?/></div> </div> <div class="collapse navbar-collapse xdd dropdown" id="example-navbar-collapse"> <ul class="nav navbar-nav"> <li class="b-active"><a rel="nofollow" href="/">首页<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心<i class="sr-line"></i></a> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们<i class="sr-line"></i></a></li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> </section> <section class="carousel slide banner" data-ride="carousel" id="main_banner" > <ol class="carousel-indicators focus "> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="0" class="active"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="1"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="2"></li> </ol> <div class="carousel-inner" role="listbox"> </div> <a class="left carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="prev"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="next"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a> <script type="text/javascript"> picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180624111953.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180624115108.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180824083520.jpg"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".carousel-inner").append("<div class='item'><img src="+picarr[i]+" alt=''></div>"); $(".carousel-inner").children("div").eq(0).addClass("active"); } </script> </section> <div class="container-fluid all-width"> <div class="container"> <div class="mbx"> 当前位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/kdjtsbjl/">空调系统设备系列</a> > <a href="/supply/25.html">强冷风型冷凝机组</a> </div> </div> </div> <div class="container"> <div class="row line"> <div class="news_title"> <h1>强冷风型冷凝机组</h1> <p>时间?018-6-23 0:00:00</p><p>来源?a href='//www.monarclatinamerica.com/supply/25.html'>//www.monarclatinamerica.com/supply/25.html</a></p> <span>—?/span> </div> <div class="news_con"> <p><p style="text-indent:2em;"> 采用V型冷凝器,迎风面积大,换热效率好,可广泛用于冷凝机组中使? <p> 冷凝机组采用整体式V型结构设计,?a href="//www.monarclatinamerica.com/supply/22.html" target="_blank">冷风?/a>搭配使用,不占用菌房使用面积,能快速达到需求温度。适用于木耳、杏鲍菇、金针菇等各种食用菌强冷间、养菌室、育菇室等工序? </p> <p> 机组特点? </p> <p> 1.采用V型冷凝器,迎风面积大,换热效率好,可广泛用于冷凝机组中使用? </p> <p> 2.镀锌钢板喷塑,外型美观,防腐能力强? </p> <p> 3.采用品牌压缩机,高能效,应用范围广? </p> <p> 4.采用先进的微电脑控制系统,对温度,湿度等生长因素进行精准控制,时时监控设备运转状态? </p> <p style="text-align:center;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806261102003833357697811.jpg" alt="" /> </p> </p> <p style="text-indent:2em;"> <div class="ConMidBtn" style="margin:0px;padding:0px;font-family:微软雅黑;color:#333333;"> <br /> </div> <div class="ConMidSwitch" style="margin:0px;padding:20px 20px 50px 0px;font-family:微软雅黑;color:#333333;"> <div class="Combinations" style="margin:0px;padding:0px;"> <p style="font-size:15px;color:#666666;"> <br /> </p> </div> </div> </p></p> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="tag jianju">相关标签?a href='/key.aspx?k=%bf%d5%b5%f7%cf%b5%cd%b3%c9%e8%b1%b8%cf%b5%c1%d0'>空调系统设备系列</a>,<a href='/key.aspx?k=%c7%bf%c0%e4%b7%e7%d0%cd%c0%e4%c4%fd%bb%fa%d7%e9%bc%db%b8%f1'>强冷风型冷凝机组价格</a>,<a href='/key.aspx?k=%c7%bf%c0%e4%b7%e7%d0%cd%c0%e4%c4%fd%bb%fa%d7%e9%c5%fa%b7%a2'>强冷风型冷凝机组批发</a>,</div> <p>上一个产品:<a href="/supply/26.html">蒸发式冷凝器</a></p> <p>下一个产品:<a href="/supply/24.html">模块式风冷冷热水机组</a></p> <div class="related_list"> <h4>相关新闻</h4> <ul> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="related_cp"> <h4>相关产品</h4> <ul class="row"> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/26.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231422193033357670322.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231422193033357670322.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/26.html">蒸发式冷凝器</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/25.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231422011313357626474.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231422011313357626474.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/25.html">强冷风型冷凝机组</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/24.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231421160373357648715.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231421160373357648715.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/24.html">模块式风冷冷热水机组</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/23.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231420506163357610367.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231420506163357610367.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/23.html">冷库?/a></span> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="bottom hidden-xs aaa" aos="fade-up"> <div class="container"> <div class="col-lg-9 col-md-7 col-sm-6 bl"> <div class="lm lx"> <ul> <li>联系?谢?/li> <li>服务热线:0558-5956868</li> <li>电子邮箱:<a rel="nofollow" href="mailto:1064694226@qq.com">1064694226@qq.com</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/changecity.html" title="城市分站">城市分站</a></li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="lm">公司地址:合肥市新站区天水路安徽绿宝铜业有限公???/div> <div class="lm">亳州净化工程哪家好?供应订做多少钱?通风空调怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供亳州通风空调、亳州暖通工程造价、亳州净化工程造价、亳州市暖通工程造价等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制?/div> <div class="cnzz" rel="nofollow"></div> <div>Copyright© (<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 热门城市推广: <a href="/hefei.html" title="合肥" target="_blank" >合肥</a> <a href="/wuhu.html" title="芜湖" target="_blank" >芜湖</a> <a href="/bangbu.html" title="蚌埠" target="_blank" >蚌埠</a> <a href="/huaina.html" title="淮南" target="_blank" >淮南</a> <a href="/maanshan.html" title="马鞍? target="_blank" >马鞍?/a> <a href="/huaibei.html" title="淮北" target="_blank" >淮北</a> <a href="/tongling.html" title="铜陵" target="_blank" >铜陵</a> <a href="/anqing.html" title="安庆" target="_blank" >安庆</a> <a href="/huangshan.html" title="黄山" target="_blank" >黄山</a> <a href="/chuzhou.html" title="滁州" target="_blank" >滁州</a> </div> </div> <div class="col-lg-2 col-md-3 col-sm-3 br"> <div class="ewm"> <img class="img-responsive foot_img" src="/template/XYS0047/images/ewm.jpg"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:17186669666"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品项目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>返回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>