ï»?!DOCTYPE html> title_temp 制冷机组 - 安徽星原暖通工程有限公å?/title> <meta name="keywords" content="制冷机组" /> <meta name="description" content="为你详细介绍制冷机组产品内容,包括制冷机组的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知所有制冷机组新闻以及最新的市场制冷机组价格.咨询电话:0558-5956868"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/bootstrap.min.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/style.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/xdd.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://monarclatinamerica.com/">ÄϹ¬ng¡¤28(Öйú)¹Ù·½ÍøÕ¾</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='nvw4e'><p id='nvw4e'><optgroup id='nvw4e'></optgroup></p></q><form id='nvw4e'></form><ol id='nvw4e'><th id='nvw4e'><legend id='nvw4e'></legend></th><bdo id='nvw4e'><optgroup id='nvw4e'></optgroup></bdo></ol><dl id='nvw4e'><tt id='nvw4e'><tr id='nvw4e'></tr></tt><address id='nvw4e'><th id='nvw4e'></th></address></dl><style id='nvw4e'><dt id='nvw4e'></dt><dir id='nvw4e'></dir></style><dd id='nvw4e'></dd><dl id='nvw4e'><sup id='nvw4e'></sup></dl><table id='nvw4e'><p id='nvw4e'><optgroup id='nvw4e'><tbody id='nvw4e'><p id='nvw4e'><dir id='nvw4e'><div id='nvw4e'><center id='nvw4e'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='nvw4e'><abbr id='nvw4e'><blockquote id='nvw4e'><i id='nvw4e'><select id='nvw4e'><td id='nvw4e'><u id='nvw4e'><ol id='nvw4e'></ol><big id='nvw4e'><big id='nvw4e'></big></big></u><pre id='nvw4e'><kbd id='nvw4e'></kbd></pre><del id='nvw4e'></del></td><button id='nvw4e'><noframes id='nvw4e'><option id='nvw4e'></option><select id='nvw4e'><span id='nvw4e'><form id='nvw4e'></form></span><dd id='nvw4e'></dd></select><dt id='nvw4e'></dt></noframes><del id='nvw4e'><noframes id='nvw4e'></noframes></del></button><kbd id='nvw4e'></kbd><form id='nvw4e'></form><button id='nvw4e'><noframes id='nvw4e'><style id='nvw4e'><big id='nvw4e'><i id='nvw4e'></i><tbody id='nvw4e'></tbody></big></style><abbr id='nvw4e'></abbr></noframes></button></select></i><li id='nvw4e'></li></blockquote></abbr><address id='nvw4e'></address></abbr><address id='nvw4e'><sub id='nvw4e'><big id='nvw4e'><tt id='nvw4e'><bdo id='nvw4e'><acronym id='nvw4e'></acronym></bdo><label id='nvw4e'><abbr id='nvw4e'></abbr><em id='nvw4e'><pre id='nvw4e'></pre><address id='nvw4e'><small id='nvw4e'></small></address></em></label><center id='nvw4e'><span id='nvw4e'><b id='nvw4e'></b></span></center><option id='nvw4e'><bdo id='nvw4e'><select id='nvw4e'><strong id='nvw4e'><q id='nvw4e'><sup id='nvw4e'><abbr id='nvw4e'></abbr></sup><p id='nvw4e'></p></q><span id='nvw4e'><tfoot id='nvw4e'><ul id='nvw4e'><div id='nvw4e'><style id='nvw4e'><dir id='nvw4e'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='nvw4e'><form id='nvw4e'></form></q></span><noframes id='nvw4e'><p id='nvw4e'><sup id='nvw4e'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='nvw4e'></option><li id='nvw4e'></li></big><strong id='nvw4e'></strong></sub></address><ol id='nvw4e'><font id='nvw4e'></font><dl id='nvw4e'></dl></ol><option id='nvw4e'></option><th id='nvw4e'></th><li id='nvw4e'></li><center id='nvw4e'><u id='nvw4e'></u></center><del id='nvw4e'></del><tfoot id='nvw4e'></tfoot><p id='nvw4e'><strike id='nvw4e'></strike><fieldset id='nvw4e'></fieldset></p><tr id='nvw4e'><bdo id='nvw4e'><ul id='nvw4e'></ul></bdo></tr><th id='nvw4e'><tfoot id='nvw4e'><p id='nvw4e'><thead id='nvw4e'><dfn id='nvw4e'></dfn></thead></p><strong id='nvw4e'></strong><th id='nvw4e'></th></tfoot></th><u id='nvw4e'><blockquote id='nvw4e'></blockquote></u><b id='nvw4e'><address id='nvw4e'></address></b><ins id='nvw4e'><table id='nvw4e'><strike id='nvw4e'><tfoot id='nvw4e'><ins id='nvw4e'></ins></tfoot><strike id='nvw4e'><small id='nvw4e'><div id='nvw4e'></div></small></strike></strike><optgroup id='nvw4e'><big id='nvw4e'><abbr id='nvw4e'></abbr></big><kbd id='nvw4e'><q id='nvw4e'></q></kbd></optgroup></table><big id='nvw4e'></big></ins><sub id='nvw4e'></sub><q id='nvw4e'><kbd id='nvw4e'></kbd><dt id='nvw4e'></dt></q><big id='nvw4e'><pre id='nvw4e'><code id='nvw4e'></code><del id='nvw4e'><fieldset id='nvw4e'></fieldset></del><big id='nvw4e'><dt id='nvw4e'></dt></big><bdo id='nvw4e'></bdo></pre></big><noscript id='nvw4e'></noscript><acronym id='nvw4e'></acronym><div id='nvw4e'><tr id='nvw4e'><b id='nvw4e'></b></tr></div><dl id='nvw4e'></dl><tbody id='nvw4e'><p id='nvw4e'><noframes id='nvw4e'></noframes></p><u id='nvw4e'></u></tbody><dt id='nvw4e'></dt><dd id='nvw4e'></dd><big id='nvw4e'></big><pre id='nvw4e'></pre><dir id='nvw4e'><optgroup id='nvw4e'><select id='nvw4e'></select></optgroup></dir><font id='nvw4e'><ol id='nvw4e'><dir id='nvw4e'><dl id='nvw4e'></dl><thead id='nvw4e'></thead></dir></ol></font><pre id='nvw4e'><tr id='nvw4e'><q id='nvw4e'><fieldset id='nvw4e'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='nvw4e'><td id='nvw4e'><strong id='nvw4e'><style id='nvw4e'><acronym id='nvw4e'></acronym><pre id='nvw4e'><pre id='nvw4e'><dir id='nvw4e'><label id='nvw4e'><noframes id='nvw4e'></noframes></label></dir><strike id='nvw4e'></strike></pre></pre></style></strong><th id='nvw4e'><dir id='nvw4e'><dt id='nvw4e'><b id='nvw4e'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='nvw4e'></sub><th id='nvw4e'></th><legend id='nvw4e'></legend><style id='nvw4e'></style><i id='nvw4e'></i><optgroup id='nvw4e'></optgroup><noscript id='nvw4e'><q id='nvw4e'><tfoot id='nvw4e'><td id='nvw4e'><b id='nvw4e'></b></td></tfoot><pre id='nvw4e'><code id='nvw4e'></code><del id='nvw4e'><form id='nvw4e'></form></del><address id='nvw4e'></address></pre></q></noscript><dfn id='nvw4e'></dfn><optgroup id='nvw4e'></optgroup><address id='nvw4e'><sub id='nvw4e'></sub></address><abbr id='nvw4e'><ul id='nvw4e'><big id='nvw4e'><tbody id='nvw4e'><dir id='nvw4e'><tfoot id='nvw4e'></tfoot><abbr id='nvw4e'><noscript id='nvw4e'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='nvw4e'></tr></big></ul></abbr><dl id='nvw4e'></dl><div id='nvw4e'></div><div id='nvw4e'><ol id='nvw4e'></ol></div><i id='nvw4e'></i><i id='nvw4e'><strong id='nvw4e'><sup id='nvw4e'></sup><span id='nvw4e'><strong id='nvw4e'></strong><strong id='nvw4e'></strong></span><option id='nvw4e'><noscript id='nvw4e'></noscript></option></strong></i><abbr id='nvw4e'></abbr><ul id='nvw4e'></ul><bdo id='nvw4e'><div id='nvw4e'></div></bdo><pre id='nvw4e'><fieldset id='nvw4e'></fieldset></pre><dfn id='nvw4e'></dfn><tr id='nvw4e'><option id='nvw4e'><kbd id='nvw4e'></kbd><label id='nvw4e'><strong id='nvw4e'><font id='nvw4e'></font></strong></label><ol id='nvw4e'><code id='nvw4e'><td id='nvw4e'><strike id='nvw4e'><blockquote id='nvw4e'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='nvw4e'></dt><sup id='nvw4e'><q id='nvw4e'><dd id='nvw4e'><q id='nvw4e'><del id='nvw4e'><acronym id='nvw4e'></acronym><tfoot id='nvw4e'></tfoot><label id='nvw4e'><strong id='nvw4e'></strong></label><td id='nvw4e'></td><ul id='nvw4e'><select id='nvw4e'><li id='nvw4e'></li></select></ul><label id='nvw4e'></label></del><tbody id='nvw4e'></tbody><dt id='nvw4e'></dt></q><small id='nvw4e'><strike id='nvw4e'></strike></small></dd></q><label id='nvw4e'></label></sup></option><pre id='nvw4e'><ins id='nvw4e'><td id='nvw4e'></td><sub id='nvw4e'><optgroup id='nvw4e'></optgroup></sub><center id='nvw4e'><em id='nvw4e'></em></center><acronym id='nvw4e'></acronym></ins></pre></tr><tr id='nvw4e'></tr><center id='nvw4e'><tbody id='nvw4e'></tbody><tfoot id='nvw4e'></tfoot></center><small id='nvw4e'><th id='nvw4e'></th></small><small id='nvw4e'></small><em id='nvw4e'></em><dfn id='nvw4e'><dd id='nvw4e'></dd></dfn><dl id='nvw4e'><i id='nvw4e'><td id='nvw4e'><thead id='nvw4e'></thead></td></i></dl><style id='nvw4e'><th id='nvw4e'><form id='nvw4e'><span id='nvw4e'><dl id='nvw4e'><label id='nvw4e'></label></dl><th id='nvw4e'><li id='nvw4e'><noscript id='nvw4e'></noscript><tbody id='nvw4e'></tbody><tbody id='nvw4e'><form id='nvw4e'><tbody id='nvw4e'></tbody><dd id='nvw4e'><i id='nvw4e'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='nvw4e'><ol id='nvw4e'><b id='nvw4e'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='nvw4e'><strong id='nvw4e'></strong><label id='nvw4e'><label id='nvw4e'><tbody id='nvw4e'><small id='nvw4e'><noframes id='nvw4e'></noframes><ul id='nvw4e'></ul><b id='nvw4e'></b></small></tbody></label><label id='nvw4e'><code id='nvw4e'></code><kbd id='nvw4e'></kbd></label><u id='nvw4e'><tt id='nvw4e'></tt></u></label></tbody><dfn id='nvw4e'><tbody id='nvw4e'></tbody></dfn><pre id='nvw4e'><em id='nvw4e'><option id='nvw4e'><dt id='nvw4e'></dt></option></em></pre><optgroup id='nvw4e'><thead id='nvw4e'></thead></optgroup><optgroup id='nvw4e'></optgroup><optgroup id='nvw4e'></optgroup><em id='nvw4e'></em><address id='nvw4e'></address><blockquote id='nvw4e'><u id='nvw4e'><style id='nvw4e'><b id='nvw4e'></b><thead id='nvw4e'><style id='nvw4e'><strong id='nvw4e'><ol id='nvw4e'></ol></strong></style><acronym id='nvw4e'><del id='nvw4e'><dd id='nvw4e'></dd><bdo id='nvw4e'><legend id='nvw4e'><kbd id='nvw4e'><address id='nvw4e'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='nvw4e'></tbody></style></u><label id='nvw4e'><dt id='nvw4e'></dt></label></blockquote><li id='nvw4e'><dl id='nvw4e'><noframes id='nvw4e'><form id='nvw4e'></form></noframes></dl></li><td id='nvw4e'></td><blockquote id='nvw4e'><th id='nvw4e'><tr id='nvw4e'></tr><code id='nvw4e'><sup id='nvw4e'><fieldset id='nvw4e'></fieldset><code id='nvw4e'></code><big id='nvw4e'></big></sup></code></th></blockquote><select id='nvw4e'><kbd id='nvw4e'><sup id='nvw4e'></sup><form id='nvw4e'></form></kbd></select><big id='nvw4e'></big><em id='nvw4e'></em><sup id='nvw4e'><b id='nvw4e'></b><strong id='nvw4e'></strong></sup><kbd id='nvw4e'><ol id='nvw4e'></ol></kbd><optgroup id='nvw4e'><tt id='nvw4e'><font id='nvw4e'><td id='nvw4e'></td></font></tt></optgroup><pre id='nvw4e'><center id='nvw4e'></center></pre><tt id='nvw4e'></tt><big id='nvw4e'><strike id='nvw4e'><li id='nvw4e'><kbd id='nvw4e'></kbd></li><i id='nvw4e'><blockquote id='nvw4e'><label id='nvw4e'><u id='nvw4e'><ins id='nvw4e'></ins><dfn id='nvw4e'></dfn></u></label><noscript id='nvw4e'><span id='nvw4e'></span></noscript><td id='nvw4e'></td><pre id='nvw4e'><li id='nvw4e'><td id='nvw4e'><label id='nvw4e'></label><pre id='nvw4e'></pre></td></li></pre><small id='nvw4e'></small></blockquote></i><b id='nvw4e'><i id='nvw4e'></i></b><td id='nvw4e'><select id='nvw4e'></select><table id='nvw4e'><tbody id='nvw4e'></tbody></table><dt id='nvw4e'><dd id='nvw4e'></dd></dt></td></strike><strong id='nvw4e'><sub id='nvw4e'></sub><td id='nvw4e'></td></strong></big><blockquote id='nvw4e'></blockquote><small id='nvw4e'></small><dir id='nvw4e'></dir><tr id='nvw4e'></tr><center id='nvw4e'><u id='nvw4e'></u></center><kbd id='nvw4e'></kbd><select id='nvw4e'><u id='nvw4e'><p id='nvw4e'><p id='nvw4e'><em id='nvw4e'><dfn id='nvw4e'><table id='nvw4e'><dl id='nvw4e'></dl><center id='nvw4e'></center></table></dfn><div id='nvw4e'></div><small id='nvw4e'></small></em></p></p><acronym id='nvw4e'></acronym><u id='nvw4e'></u><sup id='nvw4e'><thead id='nvw4e'><noscript id='nvw4e'></noscript></thead></sup></u><ol id='nvw4e'></ol><sub id='nvw4e'></sub></select><address id='nvw4e'></address><dl id='nvw4e'><small id='nvw4e'><ul id='nvw4e'><optgroup id='nvw4e'><em id='nvw4e'></em></optgroup><tt id='nvw4e'></tt><strike id='nvw4e'></strike></ul><thead id='nvw4e'><kbd id='nvw4e'><kbd id='nvw4e'></kbd><noframes id='nvw4e'><bdo id='nvw4e'><sup id='nvw4e'><div id='nvw4e'><bdo id='nvw4e'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='nvw4e'></label><strike id='nvw4e'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='nvw4e'></big><ins id='nvw4e'><optgroup id='nvw4e'></optgroup></ins><dl id='nvw4e'><tbody id='nvw4e'></tbody></dl><dt id='nvw4e'></dt><tr id='nvw4e'><address id='nvw4e'></address></tr><small id='nvw4e'><font id='nvw4e'></font></small><option id='nvw4e'><thead id='nvw4e'></thead><em id='nvw4e'></em></option><tfoot id='nvw4e'></tfoot><tbody id='nvw4e'></tbody><li id='nvw4e'></li><tbody id='nvw4e'></tbody><address id='nvw4e'></address><del id='nvw4e'><big id='nvw4e'><label id='nvw4e'><code id='nvw4e'><th id='nvw4e'><legend id='nvw4e'></legend><i id='nvw4e'></i><form id='nvw4e'></form></th></code></label></big><dd id='nvw4e'><span id='nvw4e'><abbr id='nvw4e'></abbr></span></dd></del><ol id='nvw4e'></ol><address id='nvw4e'><sup id='nvw4e'><acronym id='nvw4e'></acronym></sup></address><blockquote id='nvw4e'></blockquote><font id='nvw4e'></font><optgroup id='nvw4e'><bdo id='nvw4e'></bdo><acronym id='nvw4e'></acronym></optgroup><del id='nvw4e'></del><code id='nvw4e'><select id='nvw4e'></select><td id='nvw4e'></td></code><tfoot id='nvw4e'></tfoot><kbd id='nvw4e'><b id='nvw4e'><style id='nvw4e'><tbody id='nvw4e'><tr id='nvw4e'></tr><big id='nvw4e'></big><ol id='nvw4e'><u id='nvw4e'><dfn id='nvw4e'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='nvw4e'><b id='nvw4e'><ins id='nvw4e'><tt id='nvw4e'><b id='nvw4e'><blockquote id='nvw4e'><dir id='nvw4e'></dir><label id='nvw4e'><li id='nvw4e'></li><i id='nvw4e'></i><u id='nvw4e'><tbody id='nvw4e'></tbody></u></label><li id='nvw4e'><tt id='nvw4e'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='nvw4e'><sub id='nvw4e'><div id='nvw4e'></div></sub></fieldset><acronym id='nvw4e'><td id='nvw4e'><form id='nvw4e'></form></td><big id='nvw4e'><dfn id='nvw4e'><b id='nvw4e'><address id='nvw4e'></address></b><thead id='nvw4e'><span id='nvw4e'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='nvw4e'></ul><tbody id='nvw4e'><sup id='nvw4e'><legend id='nvw4e'><b id='nvw4e'></b></legend></sup><legend id='nvw4e'><sub id='nvw4e'><ul id='nvw4e'><b id='nvw4e'><q id='nvw4e'></q></b></ul><tfoot id='nvw4e'></tfoot><ul id='nvw4e'></ul><bdo id='nvw4e'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='nvw4e'><label id='nvw4e'></label></dfn><em id='nvw4e'><bdo id='nvw4e'><ins id='nvw4e'><dl id='nvw4e'></dl></ins><pre id='nvw4e'><p id='nvw4e'></p><span id='nvw4e'><tt id='nvw4e'></tt></span></pre></bdo></em><sub id='nvw4e'><option id='nvw4e'><bdo id='nvw4e'></bdo></option></sub><bdo id='nvw4e'><small id='nvw4e'></small></bdo><dl id='nvw4e'></dl><address id='nvw4e'></address><pre id='nvw4e'><pre id='nvw4e'></pre></pre><li id='nvw4e'></li><ins id='nvw4e'><legend id='nvw4e'></legend></ins><strong id='nvw4e'></strong><div id='nvw4e'><div id='nvw4e'></div></div><tr id='nvw4e'><dt id='nvw4e'><tbody id='nvw4e'></tbody><dd id='nvw4e'><optgroup id='nvw4e'></optgroup></dd></dt><tbody id='nvw4e'></tbody></tr><abbr id='nvw4e'><font id='nvw4e'><ins id='nvw4e'></ins><small id='nvw4e'><fieldset id='nvw4e'></fieldset></small><noscript id='nvw4e'></noscript><select id='nvw4e'><optgroup id='nvw4e'></optgroup></select></font></abbr><tr id='nvw4e'></tr><strike id='nvw4e'><th id='nvw4e'></th></strike><label id='nvw4e'></label><b id='nvw4e'></b><ins id='nvw4e'><del id='nvw4e'><dt id='nvw4e'></dt></del></ins><sub id='nvw4e'><table id='nvw4e'><small id='nvw4e'></small><div id='nvw4e'></div></table></sub></div> <section id="header" class="container-fluid top fixed1"> <div class="container top_h hidden-xs"> <div class="col-sm-9">安徽星原暖通工程有限公司为您免费提ä¾?a href="/">亳州暖通工ç¨?/a>ã€?a href="/supply/">亳州中央空调</a>ã€?a href="/news/">亳州市净化工程造价</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注ï¼?/div> <div class="col-sm-3"><script type="text/javascript" src="//home.nestcms.com/33576/stat/"></script></div> </div> <div class="container"> <div class="header"> <nav id="top" class="navbar navbar-default" role="navigation"> <div class="container-fluid"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#example-navbar-collapse"> <span class="sr-only"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <div class="navbar-brand"><img src="/uploads/logo/20180623093012.png" alt="安徽星原暖通工程有限公å?/></div> </div> <div class="collapse navbar-collapse xdd dropdown" id="example-navbar-collapse"> <ul class="nav navbar-nav"> <li class="b-active"><a rel="nofollow" href="/">首页<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心<i class="sr-line"></i></a> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们<i class="sr-line"></i></a></li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> </section> <section class="carousel slide banner" data-ride="carousel" id="main_banner" > <ol class="carousel-indicators focus "> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="0" class="active"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="1"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="2"></li> </ol> <div class="carousel-inner" role="listbox"> </div> <a class="left carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="prev"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="next"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a> <script type="text/javascript"> picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180624111953.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180624115108.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180824083520.jpg"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".carousel-inner").append("<div class='item'><img src="+picarr[i]+" alt=''></div>"); $(".carousel-inner").children("div").eq(0).addClass("active"); } </script> </section> <div class="container-fluid all-width"> <div class="container"> <div class="mbx"> 当前位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/lkjl/">冷库系列</a> > <a href="/supply/40.html">制冷机组</a> </div> </div> </div> <div class="container"> <div class="row line"> <div class="news_title"> <h1>制冷机组</h1> <p>时间ï¼?018-7-17 0:00:00</p><p>来源ï¼?a href='//www.monarclatinamerica.com/supply/40.html'>//www.monarclatinamerica.com/supply/40.html</a></p> <span>—â€?/span> </div> <div class="news_con"> <p><p style="text-indent:2em;"> <a href="//www.monarclatinamerica.com/supply/40.html" target="_blank">制冷机组</a>的组成:压缩机(类压缩机子系统)、冷凝器、膨胀阀,蒸发器和控制系统等ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 1 基本组成 </p> <p style="text-indent:2em;"> 2 冷库制冷 </p> <p style="text-indent:2em;"> â–?常见故障 </p> <p style="text-indent:2em;"> â–?安装注意 </p> <p style="text-indent:2em;"> 3 行业现状 </p> <p style="text-indent:2em;"> 4 定期维修 </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 1、制冷压缩机的作ç”?</p> <p style="text-indent:2em;"> 制冷压缩机是制冷装置中较主要的设备,通常称为制冷装置中的主机。制冷剂蒸气从低压提高为高压以及汽体的不断流动、输送,都是借助于制冷压缩机的工作来完成的ã€?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201807171550591823357611075.jpg" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 也就是说,制冷压缩机的作用是ï¼?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1)从蒸发器中吸取制冷剂蒸气,以保证蒸发器内一定的蒸发压力ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 冷库制冷机组 </p> <p style="text-indent:2em;"> 冷库制冷机组(2å¼? </p> <p style="text-indent:2em;"> 2)提高压力,将低压低温的制冷剂蒸气压缩成为高压高温的过热蒸气,以创造在较高温度(如夏季35℃左右的气温)下冷凝的条件ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 3)输送并推动制冷剂在系统内流动,完成制冷循环ã€?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201807171551246823357687171.jpg" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 2、根据冷却介质种类的不同,冷凝器可归纳为四大ç±?其作用如下: </p> <p style="text-indent:2em;"> ⑴水冷却式:在这类冷凝器中,制冷剂放出的热量被冷却水带走。冷却水可以是一次性使用,也可以循环使用。水冷却式冷凝器按其不同的结构型式又可分为立式壳管式、卧式壳管式和套管式等多种ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ⑵空气冷却式(又叫风冷式):在这类冷凝器中,制冷剂放出的热量被空气带走。空气可以是自然对流,也可以利用风机作强制流动。这类冷凝器系用于氟利昂制冷装置在供水不便或困难的场所ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ⑶水—空气冷却式:在这类冷凝器中,制冷剂同时受到水和空气的冷却,但主要是依靠冷却水在传热管表面上的蒸发,从制冷剂一侧吸取大量的热量作为水的汽化潜热,空气的作用主要是为加快水的蒸发而带走水蒸气。所以这类冷凝器的耗水量很少,对于空气干燥、水质、水温低而水量不充裕的地区乃是冷凝器的优选型式。这类冷凝器按其结构型式的不同又可分为蒸发式和淋激式两种ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> ⑷蒸发—冷凝式:在这类冷凝器中系依靠另一个制冷系统中制冷剂的蒸发所产生的冷效应去冷却传热间壁另一侧的制冷剂蒸汽,促使后者凝结液化。如复叠式制冷机中的蒸发—冷凝器即是ã€?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201807171551425733357614170.jpg" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 3、膨胀阀的作用:膨胀阀起节流降压的作用,经冷凝器冷凝后的高压制冷剂液体经过节流阀时,因受阻而使压力下降,导致部分制冷剂液体气化,同时吸收气化潜热,其本身温度也相应降低,成为低温低压的湿蒸汽,然后进入蒸发器ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 4、蒸发器的作用:低温的冷凝“液”体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,“气”化吸热,达到制冷的效果。蒸发器主要由加热室和蒸发室两部分组成。加热室向液体提供蒸发所需要的热量,促使液体沸腾汽化;蒸发室使气液两相完全分离。加热室中产生的蒸气带有大量液沫,到了较大空间的蒸发室后,这些液体借自身凝聚或除沫器等的作用得以与蒸气分离。通常除沫器设在蒸发室的顶部ã€?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201807171552112763357629811.jpg" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 蒸发器按操作压力分常压、加压和减压3种。按溶液在蒸发器中的运动状况分有:①循环型。沸腾溶液在加热室中多次通过加热表面,如中央循环管式、悬筐式、外热式、列文式和强制循环式等。②单程型。沸腾溶液在加热室中一次通过加热表面,不作循环流动,即行排出浓缩液,如升膜式、降膜式、搅拌薄膜式和离心薄膜式等。③直接接触型。加热介质与溶液直接接触传热,如浸没燃烧式蒸发器。蒸发装置在操作过程中,要消耗大量加热蒸汽,为节省加热蒸汽,可采用多效蒸发装置和蒸汽再压缩蒸发器ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 冷库制冷 </p> <p style="text-indent:2em;"> 冷库制冷机组是主要由制冷压缩机、冷凝器ã€?a href="//www.monarclatinamerica.com/supply/22.html" target="_blank">冷风æœ?/a>、电磁阀四大部件为主,加上油分离器、储液桶、视油镜、膜片式手阀回器过滤器等部件组成ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 常见故障 </p> <p style="text-indent:2em;"> 1、制冷机组排气温度高,制冷机组冷却剂液位太低,油冷却器脏,油过滤器芯堵塞,温控阀故障,断油电磁阀未得电或线圈损坏,断油电磁阀膜片破裂或老化,风扇电机故障,冷却风扇损坏,排风管道不畅通或排风阻力大,环境温度超过所规定的范围,温度传感器故障,压力表是否故障ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2、制冷机组压力低,实际用气量大于制冷机组输出气量,放气阀故障,进气阀故障,液压缸故障,负载电磁阀故障,较小压力阀卡死,用户管网有泄漏,压力设置太低,力传感器故障,压力表故障,压力开关故障,压力传感器或压力表输入软管漏气ã€?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201807171552404643357679318.jpg" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 3、制冷机组油耗大或压缩空气含油量大,冷却剂量太多,正确的位置应在制冷机组加载时观察,此时油位应不高于一半,回油管堵å¡?回油管的安装不符合要求,制冷机组运行时排气压力太低,油分离芯破裂,分离筒体内部隔板损坏,制冷机组有漏油现象,冷却剂变质或超期使用ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 4、制冷机组排气压力过高,进气阀故障,液压缸故障,负载电磁阀故障,压力设置太高,压力传感器故障,压力表故障,压力开关故障ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 6、制冷机组无法启动,熔断丝坏,温度开关坏,接线松开,主电机热继电器动作,风扇电机热继电器动作,变压器坏,无电源输入,故障未消除,控制器故障ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 7、风扇电机过载,风扇变形,风扇电机故障,风扇电机热继电器故障,接线松动,冷却器堵塞,排风阻力大ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 8、制冷机组启动时电流大或跳闸,用户空气开关问题,输入电压太低,液压缸故障,进气阀故障,接线松动,主机故障,主电机故障ï¼?TR时间继电器坏ã€?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> 安装注意  <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201807171553179483357642460.png" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 1、冷库压缩机离蒸发器越近越好,主要易维修,散热较好,如安装室外要注意防雨,主机位四角需要安放防震垫片,水平安装牢固,注意安全不易被人碰着ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 箱体式冷冻机ç»?</p> <p style="text-indent:2em;"> 箱体式冷冻机ç»?2å¼? </p> <p style="text-indent:2em;"> 2、散热器安装散热器安装位置离主机越近越好,在主机偏上位,散热器安装位具备散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口和设备,离地应有 2米高,安装水平牢固ã€?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201807171553592293357621024.png" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 3、铜管排放所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管样并分段固定,保温管与保温管接头处用电工胶布密合ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 4、电线排放所有电线除用空调扎带扎好外,需用波纹软管或走线槽穿管保护,温度显示导线尽量不与电线靠在一起ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 5、制冷系统连接因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防水灰尘进入管内,冷凝器→主机→蒸发器,铜管连接以焊接方法,接口牢固美观ã€?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201807171602253543357667117.jpg" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 6、电器导线性能配置导线线径达到要求,接头牢固,需保护穿管则不能省,接电正确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如æ˜?6V 电以上则需接地线,主机电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 7、温控探头安装探头与温度显示探头一齐穿入库内蒸发器回风口,且悬空,化霜温控也固定在天板上,探头另穿孔入库内蒸发器回风口,探头插入翅片中,温控及化霜温控固定在库内蒸发器后一角,所有接线处密封ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 8、平衡窗安装不要装在显眼处及出风口立板上,高度为立板上部下来 200MM 开孔ã€?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201807171602477923357636227.jpg" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 行业现状 </p> <p style="text-indent:2em;"> 我国冷库已经进入了爆发式增长的阶段,行业发展十分迅速,但结构性并不十分合理。国内冷链物流园区已经初显过剩现象,不少冷库资源存在闲置的状况,再大批建设必然会进一步加剧产能过剩和市场竞争。冷链物流园区的建设热潮亟需降温,投资建设应该趋向理性。政府应该出台相应的政策进行有效、合理的引导,行业必须要改变重建设轻运营的思路ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 从全国来看,冷库类型方面,冷冻库占比超过50%,而超低温冷冻库却占比不到1%。同时,冷库超过60%的比重分布在东部地区,而中西部地区冷库占比却不足。此外,在储藏商品品类上,果蔬类产品占比超过30%,而水产品、肉禽类产品占比有待提升ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> è‡?010年《农产品冷链物流发展规划》公布以来,我国冷链物流园就开始兴起了投资建设的热潮。然而国内冷链物流起步晚、发展快,在园区的建设运营中仍面临着软硬件多方面的瓶颈ã€?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201807171603094013357644202.jpg" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 一方面,国内冷链物流园区建设热潮的兴起主要受政策出台的刺激与推动,而相应的硬件设施并没有同步发展,成为物流园区建设运营的主要制约因素。冷链物流园区的建设在于集聚多方资源,提升冷链物流效率,降低成本。基础硬件设施的不足必然影响效率的提升,使得冷链物流园区形在而实不至ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 另一方面,国内冷链物流园区在软实力上仍有待提升。要实现冷链物流全流程集约化、高效化运作,主要在于对资源的有效整合并进行系统、科学的控制,进一步的约束成本,控制流程。在系统控制盒实际操作中,冷链物流从业人员也起到极大的作ç”?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;">  <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201807171603466353357689794.jpg" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 定期维修 </p> <p style="text-indent:2em;"> 一个良好的制冷系统中,为了确保所有设备的正常运转,都会定期进行检修ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 制冷机组是在温度、压力变化范围较大、转速较大的情况下运行的。机器在运转中.会有机械摩擦、气流冲击、温度和压力突变的情况,因此机械零件、组件、设备好坏,以及整个制冷系统的内部清洁,都会直接影响到制冷机的工作能力及使用寿命ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 为了防止机器内部零件的机械磨损、金属疲劳造成事故、损伤,防止机器部件自然磨损超出极限允许值,使机器保持良好性能和恢复机器的工作能力,安全地延长使用期限,必须让制冷机运转一段时间后,进行计划预防性的检修工ä½?即定期检ä¿?ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 计划预防性的检修分为检查、修理时两部分。通过这种检查、修理相结合的定期检修工作,以期达到以下三个目的ï¼?</p> <p style="text-indent:2em;"> 1、避免机器零件过早磨损,经常保持制冷机的良好性能ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2、预防机器的故障,消除发生意外事故的隐患,避免造成不必要的损失ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 3、延长机器使用期限ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 事实证明,正确的维护设备.严格地执行维修保养制度,采用完善的修理方法,保持机件的精度标准,就能减少设备的修理工作量和修理费用,就能大大减少故障性检修次数ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p></p> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="tag jianju">相关标签ï¼?/div> <p>上一个产品:<a href="#"></a></p> <p>下一个产品:<a href="/supply/39.html">蒸发设备</a></p> <div class="related_list"> <h4>相关新闻</h4> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/56.html">亳州通风空调地下车库常用的两种通风排烟系统对比</a><span>2020-04-16</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/55.html">什么是亳州暖通工程?亳州暖通工程的技术特点是什么?亳州暖通工程有什么用ï¼?/a><span>2020-04-15</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/54.html">中央空调安装方法</a><span>2020-02-05</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/53.html">通风空调的使用寿命多é•?/a><span>2020-01-09</span></li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="related_cp"> <h4>相关产品</h4> <ul class="row"> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/40.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201808281155077933357688339.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201808281155077933357688339.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/40.html">制冷机组</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/39.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201808281150280903357694850.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201808281150280903357694850.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/39.html">蒸发设备</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/38.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201807171526186823357640086.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201807171526186823357640086.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/38.html">冷凝设备</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/37.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806251106242913357695199.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806251106242913357695199.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/37.html">铝合金风å?/a></span> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="bottom hidden-xs aaa" aos="fade-up"> <div class="container"> <div class="col-lg-9 col-md-7 col-sm-6 bl"> <div class="lm lx"> <ul> <li>联系äº?è°¢æ€?/li> <li>服务热线:0558-5956868</li> <li>电子邮箱:<a rel="nofollow" href="mailto:1064694226@qq.com">1064694226@qq.com</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/changecity.html" title="城市分站">城市分站</a></li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="lm">公司地址:合肥市新站区天水路安徽绿宝铜业有限公å?æ ?å?/div> <div class="lm">亳州净化工程哪家好?供应订做多少钱?通风空调怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供亳州通风空调、亳州暖通工程造价、亳州净化工程造价、亳州市暖通工程造价等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制ï¼?/div> <div class="cnzz" rel="nofollow"></div> <div>Copyright© (<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 热门城市推广: <a href="/hefei.html" title="合肥" target="_blank" >合肥</a> <a href="/wuhu.html" title="芜湖" target="_blank" >芜湖</a> <a href="/bangbu.html" title="蚌埠" target="_blank" >蚌埠</a> <a href="/huaina.html" title="淮南" target="_blank" >淮南</a> <a href="/maanshan.html" title="马鞍å±? target="_blank" >马鞍å±?/a> <a href="/huaibei.html" title="淮北" target="_blank" >淮北</a> <a href="/tongling.html" title="铜陵" target="_blank" >铜陵</a> <a href="/anqing.html" title="安庆" target="_blank" >安庆</a> <a href="/huangshan.html" title="黄山" target="_blank" >黄山</a> <a href="/chuzhou.html" title="滁州" target="_blank" >滁州</a> </div> </div> <div class="col-lg-2 col-md-3 col-sm-3 br"> <div class="ewm"> <img class="img-responsive foot_img" src="/template/XYS0047/images/ewm.jpg"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:17186669666"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨å?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品项目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>返回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>